Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Αναρτήθηκαν οι επικυρωμένοι πίνακες εκπαιδευτικών για τον ΟΑΕΔ

Οι πίνακες μετά τις ενστάσεις


Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ανακοίνωσε ότι αναρτήθηκαν οι επικυρωμένοι, από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης, Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ/ΠΣΕΚ) και τα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., σχολικού έτους 2014

-2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 79279/23.09.2014 Προκήρυξη.

Οι επικυρωμένοι, από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης ,Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, έχουν συνταχθεί κατά ειδικότητα και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό αριθμό μορίων κάθε υποψηφίου, ο οποίος προέκυψε από:

Α) την εξέταση των εμπρόθεσμα υποβληθεισών ενστάσεων κατά των Αρχικών Πινάκων Αξιολόγησης των υποψήφιων Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών,

Β) από τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική αίτηση στοιχεία και από περαιτέρω δειγματοληπτικό έλεγχο αντιπαραβολής των στοιχείων αυτών με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, σε μεγαλύτερο δείγμα αιτήσεων.

Επισημαίνεται στους υποψήφιους ότι ο Ο.Α.Ε.Δ. διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας διαπιστώσει ανακρίβεια μεταξύ των δηλωθέντων στην ηλεκτρονική αίτηση και των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει, να τροποποιήσει τη σειρά κατάταξής τους, να τους αποκλείσει από τη διαδικασία επιλογής ή σε περίπτωση που έχουν ήδη προσληφθεί να διακόψει τη σύμβασή τους.

Οι επικυρωμένοι, από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης,Πίνακες έχουν αναρτηθεί στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Οργανισμού, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και στην Ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου