Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Αυξήσεις-προαγωγές για κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών

Τί περιλαμβάνουν οι αυξήσεις των συγκεκριμένων δημοσίων υπαλλήλων και πως θα γίνουν οι προαγωγές τους.


Αυξημένη θα είναι η μισθοδοσία του Δεκεμβρίου, για τους δημοσίους υπαλλήλους, με μεταπτυχιακά και διδακτορικά, οι οποίοι πριν την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου είχαν ζητήσει την αναγνώριση της συνάφειας των συγκεκριμένων διπλωμάτων. 


Μετά από έναν χρόνο, τα Υπουργεία  Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης έκαναν αποδεκτή τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία: «…για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις για την αναγνώριση από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της συνάφειας του διδακτορικού τους διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τους τίτλου σπουδών σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του ν.4024/2011 (την 1.11.2011) αλλά η σχετική απόφαση εκδόθηκε μεταγενέστερα, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του προϊσχύσαντος ν.3205/2003». 

Η μισθολογική εξομοίωσή τους με άλλους 76.000 συναδέλφους τους, επίσης κατόχους τέτοιων τίτλων, περιλαμβάνει: 

Την καταβολή των επιδομάτων: 45 ευρώ για μεταπτυχιακό – 75 ευρώ για διδακτορικό 
Τη μισθολογική διαφορά που αντιστοιχεί στις προαγωγές που θα λάβουν, καθώς θα επανακαταταγούν στο βαθμολόγιο
Αναδρομικά. Το συγκεκριμένο ποσό, σύμφωνα με την εγκύκλιο του γενικού γραμματέα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα αφορά στην περίοδο από την ημερομηνία υποβολή της αίτησης μέχρι και την 1.11.2011, όταν δηλαδή εφαρμόστηκε το ενιαίο μισθολόγιο. 
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στις διευθύνσεις διοικητικού όλων των δημόσιων υπηρεσιών, η επανακατάταξη των συγκεκριμένων υπαλλήλων θα πρέπει να γίνει άμεσα. Για παράδειγμα σύμφωνα με την εγκύκλιο: 

α) Υπάλληλος ΠΕ είχε υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις 10-9-2011 (πριν την 1η.11.2011) και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο αποφάσισε θετικά επί της συνάφειας στις 12.12.2011 (μετά την 1η.11.2011). Ο υπάλληλος αυτός κατετάγη την 1η-11-2011 με 8 έτη και 1 μήνα συνολικής υπηρεσίας (μη συμπεριλαμβανόμενων των 2 ετών του λόγω κατοχής συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου) στο βαθμό Ε’ με πλεονάζοντα χρόνο 5 έτη και 1 μήνα. Η διαπιστωτική πράξη κατάταξης του εν λόγω υπαλλήλου θα πρέπει να τροποποιηθεί και θα πρέπει αναδρομικά από 1η.11.2011 να καταταγεί στο βαθμό Δ’ με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό 1 έτος και 1 μήνα. 

β) Υπάλληλος ΠΕ είχε υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών στις 20-7-2011 (πριν την 1η.11.2011) και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο αποφάσισε θετικά επί της συνάφειας στις 12.11.2011 (μετά την 1η.11.2011). Ο υπάλληλος αυτός είναι παράλληλα κάτοχος συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, για τον οποίο συνυπολογίστηκαν ήδη κατά την κατάταξή του δύο έτη. Ο υπάλληλος αυτός κατετάγη την 1η-11-2011 με 4 έτη και 1 μήνα συνολικής υπηρεσίας (+) 2 έτη λόγω κατοχής συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου (συνολικά 6 έτη και 1 μήνα) στο βαθμό Ε’ με πλεονάζοντα χρόνο 3 έτη και 1 μήνα. Δεδομένου ότι θα πρέπει να συνυπολογιστούν για την κατάταξή του η ευνοϊκότερη ρύθμιση (6 έτη λόγω κατοχής συναφούς διδακτορικού τίτλου) και το μισό της επόμενης ευνοϊκότερης (1 έτος λόγω κατοχής συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου) για την κατάταξη του υπαλλήλου θα πρέπει να υπολογιστούν συνολικά και από τους δύο τίτλους 7 έτη – 2 έτη που του έχουν ήδη αναγνωριστεί = 5 επιπλέον έτη. Η διαπιστωτική πράξη κατάταξης του εν λόγω υπαλλήλου θα πρέπει να τροποποιηθεί και θα πρέπει αναδρομικά από 1η.11.2011 να …καταταγεί στο βαθμό Δ’ με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό 2 έτη και 1 μήνα. 

γ) Υπάλληλος ΠΕ είχε υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση συνάφειας δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις 20-8-2011 (πριν την 1η.11.2011) και το αρμόδιουπηρεσιακό συμβούλιο αποφάσισε θετικά επί της συνάφειας στις 29.11.2011 (μετά την 1η.11.2011). Ο υπάλληλος αυτός είναι ήδη κάτοχος συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου4 σπουδών, για τον οποίο συνυπολογίστηκαν κατά την κατάταξή του υπαλλήλου δύο έτη. Για τον υπάλληλο αυτό δεν θα γίνει επανακατάταξη καθώς είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός όμοιων τυπικών προσόντων και δεν μπορούν να συνυπολογιστούν και τα δύο για την κατάταξή του.

δ) Απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που είχε υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις 20-7-2011 (πριν την 1η.11.2011) και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο αποφάσισε θετικά επί της συνάφειας στις 12.11.2011 (μετά την 1η.11.2011). Ο υπάλληλος αυτός κατετάγη την 1η-11-2011 με 4 έτη και 2 μήνες συνολικής υπηρεσίας + 6 έτη λόγω αποφοίτησης από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (συνολικά 10 έτη και 2 μήνες) στο βαθμό Δ’ με πλεονάζοντα χρόνο 1 έτος και 2 μήνες. Η διαπιστωτική πράξη κατάταξης του εν λόγω υπαλλήλου θα πρέπει να τροποποιηθεί και θα πρέπει αναδρομικά από 1η.11.2011 να καταταγεί στο βαθμό Δ’ με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό 2 έτη και 2 μήνες. Ο ίδιος υπάλληλος προσκόμισε προς αναγνώριση συνολική προϋπηρεσία 4 ετών και αναγνωρίστηκε από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο στις 20.11.2013, οπότε και στον πλεονάζοντα χρόνο του υπαλλήλου προστέθηκαν 2 έτη (το μισό της προϋπηρεσίας ως επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης). Δεδομένου ότι ο εν λόγω υπάλληλος την 20η.11.2013 (χρόνος αναγνώρισης της προϋπηρεσίας) έχει ήδη επωφεληθεί από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της αποφοίτησης από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και την κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού θα πρέπει να γίνει ad hoc υπολογισμός ποια ήταν κατά το χρόνο εκείνο η ευνοϊκότερη και ποια η επόμενη ευνοϊκότερη ρύθμιση. Εν προκειμένω η ευνοϊκότερη ρύθμιση είναι η αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και η επόμενη ευνοϊκότερη είναι πλέον το μισό της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας (6+2= 8έτη). Στον υπάλληλο έχουν ήδη αναγνωριστεί 7 έτη από ευνοϊκές ρυθμίσεις (6+1) άρα η διαπιστωτική πράξη κατάταξης του εν λόγω υπαλλήλου μετά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας θα πρέπει να τροποποιηθεί και θα πρέπει στις 20.11.2013 να προστεθεί ένα επιπλέον έτος ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό Δ’. 

Επιμέλεια : Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου