Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Έγγραφο για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων εγγράφων

Καταγγελίες στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη μη εφαρμογή της ρύθμισης


Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης υπενθυμίζει στις υπηρεσίες την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων εγγράφων, έπειτα από καταγγελίες για τη μη εφαρμογή της ρύθμισης.

Με έγγραφό του, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, υπενθυμίζει την υποχρέωση εφαρμογής για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων, από τις υπηρεσίες και τους φορείς, έπειτα από έγγραφες καταγγελίες που έχουν έρθει σε γνώση του υπουργείου, καθώς δημόσιες υπηρεσίες και φορείς εξακολουθούν παρατύπως να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους την υποβολή πρωτότυπων και επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων. Και αυτό παρότι έχουν περάσει έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου (ν.4250/2014) και επιπλέον έχει διαπιστωθεί ότι οι νέες ρυθμίσεις έχουν λάβει ευρεία δημοσιότητα, ενώ οι υπόχρεοι φορείς έχουν ενημερωθεί επαρκώς.


Προστίθεται, ότι αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Επισημαίνεται, ότι οι διοικητικές Αρχές, η Ελληνική Αστυνομία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής Αρχής που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά πρόκειται να υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης (πχ τράπεζα, ιδιωτική εταιρεία, συμβολαιογράφο).

Τέλος, υπενθυμίζεται, ότι οι υπηρεσίες και οι φορείς, στους οποίους υποβάλλονται τα φωτοαντίγραφα ως ανωτέρω, οφείλουν να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί.

Πηγή : www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου