Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Επιλογή Προϊσταμένων: Πώς θα προκύπτει η τελική βαθμολογία

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται να είναι η συμμετοχή της συνέντευξης 


Μία πληθώρα στοιχείων, όπως αυτά του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων, όσα περιλαμβάνονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, την αίτηση υποψηφιότητας και τη δήλωση ενδιαφέροντος και ακόμη τίτλοι σπουδών, βασικοί και μεταπτυχιακοί, η γνώση ξένων γλωσσών, η εργασιακή και διοικητική εμπειρία, η διάρκεια και το είδος αυτής, οι ηθικές αμοιβές, η πιστοποιημένη επιμόρφωση, η υπηρεσιακή αξιολόγηση, καθώς και οι λοιπές δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο τη θέσης και της δημόσιας διοίκησης, θα συνεκτιμηθούν ως προς την επιλογή των προϊσταμένων που θα αναλάβουν θέσεις ευθύνης στο δημόσιο.


Ωστόσο, ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται να είναι η συμμετοχή της συνέντευξης στην τελική βαθμολογία που θα λαμβάνουν όσοι συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Κατά τη δομημένη συνέντευξη, όλοι οι υποψήφιοι απαντούν σε όμοιες ή παρεμφερείς ερωτήσεις που σχετίζονται με την περιγραφή και το αντικείμενο της θέσης εργασίας, καθώς και με τις αντίστοιχες απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες ή δεξιότητες και αξιολογούνται στις ακόλουθες ενότητες:

α) Ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας του υποψηφίου με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού σημειώματος και την αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος/ υποψηφιότητας, ιδίως αναφορικά με το εύρος και την ποιότητα της επαγγελματικής και της διοικητικής εμπειρίας κ.λπ.

β) Γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, ιδίως αναφορικά με το εύρος και την ποιότητα της γνώσης των θεμάτων που αντιμετωπίζει ο φορέας, την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της δημόσιας διοίκησης, τη δυνατότητα προσαρμογής της γνώσης και της εμπειρίας σε νέα ή/και διευρυμένα καθήκοντα.

γ) Διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις, (στρατηγικός τρόπος σκέψης, διαχείριση ανθρώπων και πόρων, προσαρμοστικότητα και ευελιξία κ.ο.κ.).

Κάθε θεματική ενότητα της δομημένης συνέντευξης βαθμολογείται από κάθε μέλος του Συμβουλίου Συνέντευξης, ξεχωριστά, με ακέραιο ή με προσέγγιση δεκάτου βαθμού. Το ανώτατο όριο βαθμολογίας ανά ενότητα, ανάλογα με το επίπεδο θέσης ευθύνης, καθορίζεται ως εξής:

1) Για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης: 20- 30-50 μονάδες, αντίστοιχα, ανά θεματική ενότητα.

2) Για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης: 20- 40- 40 μονάδες, αντίστοιχα, ανά θεματική ενότητα.

3) Για τους προϊσταμένους Τμήματος: 20- 50- 30 μονάδες, αντίστοιχα, ανά θεματική ενότητα.

Κάθε μέλος του Συμβουλίου αξιολογεί το επίπεδο του υποψηφίου για κάθε θεματική ενότητα με βαθμολογούμενη κλίμακα από 1 έως 5 μονάδες, ως εξής:

α) με 1- 1,9 μονάδες αξιολογείται το ανεπαρκές επίπεδο, β) με 2- 2,9 μονάδες το οριακά αποδεκτό επίπεδο, γ) με 3- 3,7 μονάδες το ικανοποιητικό επίπεδο, δ) με 3,8- 4,4 μονάδες το πολύ καλό επίπεδο και ε) με 4,5- 5 το εξαιρετικό επίπεδο.

Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος από κάθε μέλος του Συμβουλίου για κάθε θεματική ενότητα προκύπτει από το γινόμενο των ως άνω μονάδων επί αντίστοιχο συντελεστή, ο οποίος καθορίζεται, ανά επίπεδο θέσης ευθύνης, ως εξής:

Για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης: 4- 6- 10, αντίστοιχα, ανά θεματική ενότητα. Για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης: 4- 8- 8, αντίστοιχα, ανά θεματική ενότητα. Για τους προϊσταμένους Τμήματος: 4- 10- 6, αντίστοιχα, ανά θεματική ενότητα.

Η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των μελών του Συμβουλίου, με ανώτατο όριο τις εκατό μονάδες.\

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου